Европейска гражданска инициатива за въвеждане на Безусловен базов доход (ББД) в целия ЕС

Европейска гражданска инициатива за въвеждане на Безусловен базов доход (ББД) в целия ЕС

Начало на кампания за набиране на подписи: 25.09.2020 г.  Край на кампанията: 25.03.2022 г.

Гласуването в Република България се организира от Фондация „Синята птица“ с изпълнителен директор Ивайло Кирилов

Често задавани въпроси

ВЪПРОС: КАКВО Е БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Безусловният базов доход е граждански дивидент, който се изплаща ежемесечно и безусловно по карта, като се предоставя на всички граждани в страните от Европейския съюз, без проверка на доходите и средствата или изисквания за работа, без условия за възраст, образование, социален и здравен статус, единствено срещу документ за самоличност и адресна регистрация в съответната държава.

 

ВЪПРОС: ЗАЩО ВЪВЕЖДАНЕТО НА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД В СТРАНИТЕ ОТ ЕС Е ОТ СЪЩЕСТВЕНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ НАС?

ОТГОВОР: Безусловният базов доход е неотменимо човешко право. Тъй като той не може да бъде отнеман, това би позволило той да бъде стабилна финансова основа, върху която всеки човек би имал свободата да надгражда. Това би допринесло за повишаване гъвкавостта на пазара на труда, като същевременно сигурността и стабилността на доходите се увеличава.
Безусловният базов доход ще гарантира на хората финансовата стабилност, която ще им позволи да живеят по-достойно и да получават по-адекватно възнаграждение за своя труд, като така ще имат възможност:

* да избират броя работни часове за себе си;
* да изискват по-адекватно възнаграждение от работодателите си;
* да балансират по-добре своята заетост и времето за семейството или хобито си;
* ще са свободни да предпочетат кариера, или грижа за любимите хора, без да са финансово стресирани и притеснени;
* ще се улесни и насърчи предприемачеството, креативността и стартирането на нов бизнес;
* ще се насърчи доброволческата дейност и разгръщането на творческия потенциал.

Безусловният базов доход е еднаква парична сума (граждански дивидент), получавана от всеки гражданин на страната. Това не е социална помощ, нито е подаяние. Разбирането на естеството на този месечен доход ще създаде социално сближаване и премахване на наложените социални предразсъдъци и разделение, заклеймяването на дадени прослойки и маргинализирането на хората, чийто труд и квалификация не са заплатени високо на пазара на труда.

Безусловният базов доход ще допринесе за финансовото стабилизиране на семейства с ниски доходи, като им позволи да се измъкнат от капана на бедността чрез преквалификация и развиване на нови умения, като започнат по-добре платена работа или работят допълнителни часове.

С помощта на Безусловния базов доход икономическата имиграция ще намалее, а потреблението в националните икономики ще се увеличи.

Мит е, че Безусловният базов доход ще доведе до увеличаване на безработицата. Точно обратното – благодарение на Безусловния базов доход семействата с по-ниски доходи ще могат да се измъкнат от капана на безработицата и социалните помощи, защото започването на работа винаги би означавало допълнителен разполагаем доход. А кой не иска да получава повече?

Безусловният базов доход е:

* лесен за разбиране;
* лесен за администриране;
* лесен за автоматизиране;
* лесен за изпълнение;
* лесен за приложение;
* лесен за предотвратяване на грешки и измами.

Много от действащите към момента системи за социално подпомагане и обезщетения вече не са подходящи за променящия се свят и икономическа ситуация. Те предполагат, че всеки би трябвало да има стабилна, единична заетост, че структурите на домакинствата не се променят и че обстоятелствата в живота на хората са неизменими, или се променят много рядко. Това, обаче, не е така. Животът ни вече е свръхдинамичен, пазарът на труда се променя постоянно, навлизат все повече и повече нови технологии, изкуствен интелект, много работни места се роботизират и няма нужда от човешка работна сила – Четвъртата технологична революция е факт, а настоящите социалните системи за обезщетения продължават да са си същите и да стават все по-неподходящи.

Единственият начин да посрещнем бъдещето по-мъдри и по-сигурни, е да заменим действащите сега системи с Безусловен базов доход.

Повече за идеите и механизмите на Безусловния базов доход може да научите на страницата ни www.thebluebird.org от множеството публикации на известни публични фигури, икономисти, финансисти, творци, бизнесмени по света.

 

ВЪПРОС: ЗАЩО БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД ЩЕ ПОЛУЧАВАТ И БОГАТИТЕ, КАТО ТЕ СИ ИМАТ ПАРИ?

ОТГОВОР: Всеки гражданин на съответната държава има еднакви човешки права. Безусловният базов доход е основно гражданско право под формата на гарантиран месечен доход.В интерес на националната икономика и нейната ефективност е да се плаща еднаква сума като Безусловен базов доход на всеки гражданин на съответната държава. Данъчното облагане ще претърпи реформи и данъците за приходи ще се заменят с данъци върху потреблението. Сегашната система – да се отпускат средства под формата на социални помощи и подпомагане само на хората с ниски доходи и тези без доходи води до сложност, маргинализация и разделение, предразсъдъци, измами и злоупотреби, грешки, натрапчива бюрократична намеса в личния живот на хората и ежедневно погазване на тяхното достойнство.

 

ВЪПРОС: ХОРАТА ЩЕ ПРОДЪЛЖАТ ЛИ ДА РАБОТЯТ, АКО ПОЛУЧАВАТ БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Ако под „работа“ имаме предвид „платена заетост“, то тогава отговорът е категорично „да“. В краткосрочен план е малко вероятно да бъде постигнат размер на Безусловен базов доход, който освен за покриване на основни базови нужди, да бъде достатъчен и за повишаване на стандарта на живот, за закупуване на имущество, за покриване на ваканции, пътувания в чужбина, скъпи дрехи и услуги, така че всеки ще се нуждае и от допълнителни източници на доход. И тъй като Безусловният базов доход няма да бъде прекъснат и получаването му – спряно (както се случва с обезщетенията за безработица и други социални надбавки в момента) с нарастването на личните доходи, всяко семейство би имало много по-голям стимул да търси работа или да започне собствен бизнес, отколкото при сега действащата система. Ако под „работа“ имаме предвид целенасочена дейност от всякакъв вид, то тогава отговорът отново е категорично „да“. Получаването на сигурен финансов доход, достатъчен за покриване на базовите човешки нужди под формата на граждански дивидент, ще позволи на хората да коригират работното си време, за да се заемат без притеснение с грижа за близките, с допълнителни дейности, обществена, доброволческа, или творческа работа.

 

ВЪПРОС: ЗАЩО ДА СЕ ПЛАЩА НА ХОРА, КОИТО НЕ РАБОТЯТ?

ОТГОВОР: Системата в много страни позволява да се изплащат обезщетения на хора, които не правят нищо, но сложността, незначителният размер на сумите, санкциите и ограниченията, свързани с тези плащания, вместо да подпомагат – демотивират хората и могат да доведат семействата им до бедност. Безусловният базов доход, от своя страна, насърчава икономическата активност. Пилотните проекти в Индия и Намибия показват, че в страни с по-слабо развити икономики и без всеобхватни системи за обезщетения, дори сравнително малките Безусловни базови доходи увеличават икономическата активност сред домакинствата, които са под прага на бедността.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ДОВЕДЕ ЛИ БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД ДО ПО-ВИСОКА ИМИГРАЦИЯ?

ОТГОВОР: Както и при сега отпусканите обезщетения и социални помощи и надбавки, правителството на всяка държава ще изисква предварително установен период на законно пребиваване, преди някой да може да получи Безусловен базов доход в съответната държава. Тъй като той осигурява на всеки един гражданин сигурен финансов месечен доход и следователно – по-голям стимул за заетост, отколкото социалните помощи и обезщетенията, всеки, който идва в страната, ще има дори по-голяма вероятност да допринесе за икономиката, отколкото в момента.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ДОВЕДЕ ЛИ БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД ДО НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ?

ОТГОВОР: Безусловният базов доход не е свързан директно с нивата на трудово възнаграждение и няма да се повиши, ако заплатите паднат, така че работодателите ще срещнат съпротива от работниците си, ако се опитат да намалят заплатите заради въвеждането на Безусловен базов доход. Някои заплати дори може да се повишат. Тъй като всеки човек би имал сигурни месечни финансови постъпления, покриващи най-необходимите му нужди, всеки би имал възможността да планира и изгражда своята стратегия за доходи. Някои заети хора биха били в състояние да напуснат нежелана работа или некоректен работодател, за да започнат собствен бизнес, или да научат нови умения и да търсят нова работа. Работниците ще могат да прекарват по-дълго време в търсене на подходяща за тях работа със заплащане, което ги удовлетворява, а не каквато и да било работа с неприемливи условия. Това ще доведе до неизбежно подобряване на работната среда – нежеланите към момента работни места ще трябва да се подобрят, а заплатите да се повишат, за да се привлекат работници. Разбира се, възможно е някои заплати да бъдат намалени. Има логика и в това, че ако всеки има сигурен месечен доход, някои хора може да решат да поемат желана работа, дори ако тя не е добре заплатена, само защото винаги са имали мечта да работят това и вече имат времето и възможността да се преквалифицират.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ОТПАДНАТ ЛИ РАЗЛИЧНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПРИДОБИВКИ?

ОТГОВОР: Размерите на различни социални помощи и обезщетения, обвързани с доходите на домакинствата, ще намалеят, или ще отпаднат изцяло, но само защото всяко в тези домакинства ще получава Безусловен базов доход и реално общите доходи на домакинствата значително ще се увеличат. Предвижда се обезщетенията, предназначени за покриване на допълнителни разходи за хора с увреждания, пенсии и някои социални придобивки да се запазят.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ИЗГУБЯ ЛИ ПЕНСИЯТА СИ, АКО ПОЛУЧАВАМ БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Няма да се загубят нито заплатата, нито пенсията. Безусловния Базов Доход е граждански дивидент, който се изплаща от държавата на всеки гражданин от раждането до един месец след смъртта. Заплатата се плаща на работника от работодателя, а пенсията се изплаща от пенсионния фонд на пенсионера.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ДОВЕДЕ ЛИ БЕЗУСЛОВНИЯТ БАЗОВ ДОХОД ДО ИНФЛАЦИЯ?

ОТГОВОР: Инфлация настъпва тогава, когато размерът на наличните финансови средства е по-голям от стойността на производствения капацитет на икономиката на една държава. В тази ситуация, ако количеството пари продължава да расте, тогава стойността на паричната единица постепенно намалява, а цените на стоките или услугите растат. Въвеждането на Безусловен базов доход, чрез промяна в настоящата данъчна система и социалните обезщетения и помощи, не допринася за увеличаване количеството на наличните пари, така че няма никакви икономически предпоставки да настъпи инфлация.

 

ВЪПРОС: ЩЕ ОТПАДНЕ ЛИ ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ?

ОТГОВОР: Правото на частна собственост е основно право, уредено в Конституцията на всяка демократична държава. Безусловният базов доход няма отношение към собствеността, нито има намерение да замени или отмени това основно човешко право.

 

ВЪПРОС: ОТ КЪДЕ ЩЕ ДОЙДАТ ПАРИТЕ ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД В БЪЛГАРИЯ?

ОТГОВОР: Парите за Безусловния базов доход ще дойдат от промяната на данъчната политика, преминаване от облагане на доходите към облагане на потреблението, въвеждане на данък лукс, данък роботизация и изкуствен интелект, както и промяна на преразпределението на данъците.

 

ВЪПРОС: КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Европейските граждански инициативи (ЕГИ) са уникален инструмент на Европейската комисия, чрез който гражданите на Европейския съюз допринасят за посоката на неговото развитие, като призовават Европейската комисия да предложи нови закони и участват пряко в законодателния процес. Организаторите на Европейска гражданска инициатива разполагат с една година, за да съберат 1 милион подписа от гражданите в целия Европейски Съюз, като достигнат националните квоти за брой подписи в поне 7 държави-членки.

 

ВЪПРОС: ДО КОГА СЕ СЪБИРАТ ПОДПИСИ?

ОТГОВОР: Срокът за събиране на подписи в подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход е до 25.12.2021 година.

 

ВЪПРОС: КАКВА Е НЕОБХОДИМАТА КВОТА ПОДПИСИ ЗА БЪЛГАРИЯ?

ОТГОВОР: Необходимите подписи в подкрепа на Европейската гражданска инициатива за Безусловен Базов доход за България са 25 000 подписа.

 

ВЪПРОС: КАКВО Е ПРЕДИМСТВОТО ЗА БЪЛГАРИЯ, АКО СЪБРАНИТЕ ПОДПИСИ СА ПОВЕЧЕ ОТ НЕОБХОДИМИЯ МИНИМУМ?

ОТГОВОР: Целта, при успех на Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов доход, е да се предложи на Европейската Комисия стартирането на пилотни проекти в седем от държавите, подкрепили инициативата. Предимство ще имат страните, в които подкрепата за въвеждането на Безусловен базов доход е с най-голям процент сред националното население.

 

ВЪПРОС: КАК СТАВА ПОДПИСВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА?

ОТГОВОР: Подписването се извършва на официалната страница на Европейската комисия, в раздела Европейска гражданска инициатива за Безусловен базов Доход. Може да се запознаете с подробните стъпки как да подкрепите инициативата тук (https://eci.ec.europa.eu/014/public/#/screen/home).

 

ВЪПРОС: КОЙ МОЖЕ ДА ПОДКРЕПИ ИНИЦИАТИВАТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Всеки пълнолетен гражданин на Република България и на Европейския съюз.

 

ВЪПРОС: ЗАЩИТЕНИ ЛИ СА ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ ПРИ ПОДПИСВАНЕ?

ОТГОВОР: Подписването се извършва на официалната страница на Европейската комисия в интернет. Всички лични данни, които се изискват с цел потвърждаване идентичността и европейското гражданство на всеки гласувал, са защитени от GDRP и Европейското законодателство.

 

ВЪПРОС: КАКВО СЛЕДВА, СЛЕД КАТО СЕ СЪБЕРАТ НЕОБХОДИМИТЕ 1 000 000 ПОДПИСА НА ГРАЖДАНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ПОДКРЕПА ВЪВЕЖДАНЕТО НА БЕЗУСЛОВЕН БАЗОВ ДОХОД?

ОТГОВОР: Когато дадена гражданска инициатива е събрала подкрепата на 1 милион граждани на Европейския съюз, Европейската Комисия се среща с организаторите и предоставя официален отговор след публично изслушване в Европейския парламент, като решава дали да предприеме действия по отношение на общата законодателна рамка на Европейския съюз и да създаде конкретни насоки за промяна в националните законодателства. Над 9 милиона граждани до момента вече са подкрепили различни Европейски граждански инициативи в разнообразни, важни области, засягащи качеството на живот в Европейския съюз. Пример за успешна инициатива е ЕГИ „Право на вода“, която доведе до преразглеждане на Директивата за питейната вода, вследствие на което държавите от ЕС са задължени да подобрят достъпа до вода и да осигурят достъп за уязвимите и маргинализираните групи.

Статии и събития