Общи условия

I.ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сините птици ЕООД и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛ/И/ на електронния магазин https://thebluebirds.org/, наричан по-долу „https://thebluebirds.org/”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: Сините птици ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: София, ж.к. Борово, бл. 217А, вх. И, ап. 198
3. Данни за кореспонденция: events@thebluebird.org,
4. Вписване в публични регистри: ЕИК НА ФИРМАТА: BG204043862

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА https://thebluebirds.org/
Чл. 3. https://thebluebirds.org/ e https://thebluebirds.org/, достъпен на адрес в Интернет https://thebluebirds.org/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от https://thebluebirds.org/ услуги, включително следното:
1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на медитативни практики, семинари и обучения и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация. За целта ползвателите трябва да попълнят електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адрес https://thebluebirds.org/. При попълване на електронната форма за регистрация съответния ползвател е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че съответният ползвател предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока посочен по-горе, Сините птици ЕООД има право да прекрати договора като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Ползвателя до профила му.
Електронният магазин предоставя възможност за разглеждане и поръчка като гост. Ползвателят – гост е длъжен да попълни съответната форма с изискуемите данни. Ползвателят гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни.
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с https://thebluebirds.org/ чрез интерфейса на страницата на https://thebluebirds.org/, достъпна в Интернет. Преди извършване на изявлението съответния ползвател може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.
– продажната цена, с включен ДДС;
– Доставката на линка за онлайн събитието се извършва по имейл безплатно
– информация за начините на плащане и изпълнение на договора;
– правото на Ползвателя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които услугата може да бъде презаписана, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;
– периода, за който направеното предложение и цена остават в сила;
– всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно преди закупуването на услугата от Ползвателя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
– да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, като тази информация може да включва име, презиме, фамилия, адрес, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
– полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;
– не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
– доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Ползвателя услуги не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
– не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
– няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.
Чл.1. Ползвателят се задължава:
– да посочи точен и валиден телефон и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него услуга;
– да получи услугата на електронния си пощенски адрес;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
– с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Ползвателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
– да уведомява незабавно Сините птици ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
– достъп в режим онлайн до https://thebluebirds.org/, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Сините птици ЕООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил
изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или
длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и
събират такава информация. Сините птици ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на
закона.
1. Да сключват договори за покупко-продажба на услугите, предлагани от https://thebluebirds.org/;
2. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с Сините птици ЕООД, съгласно поддържаните от https://thebluebirds.org/ начини за разплащанe – банков път или плащане чрез PaySera.
3. Да получават информация за нови услуги предлагани от https://thebluebirds.org/. С акта на регистрацията си съответния ползвател дава съгласие да получава имейл кореспонденцията и информационен Бюлетин. В случай че не желае да получава имейл кореспонденция и рекламен Бюлетин, може да се откаже във всеки един момент и да информира Сините птици ЕООД, като изпрати имейл на електронната му поща .
4. Да преглеждат услугите, техните характеристики, цени и условия. В тази връзка доставчикът публикува:
– описание на основните характеристики на услугите;
Чл. 2. Сините птици ЕООД доставя услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл.3. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на услугите, предлагани от Сините птици ЕООД чрез интерфейса, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://thebluebirds.org/ или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените услуги съгласно условията, определени на https://thebluebirds.org/ и настоящите общи условия. Цените в електронния магазин на български език са в български лева с включен ДДС. В същата не са включени разходите по доставка.
(3) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите услуги в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Обработването на поръчките се извършва от понеделник до петък от 9:00 ч. до 17:00 ч., събота – от 9,00 до 12,30 ч. Поръчки, направени след 17,00 ч. от понеделник до петък се обработват на следващия работен ден. Поръчки, направени след 12,30 в събота се обработват в първия следващ работен ден. Поръчки, направени в неделя се обработват в първия следващ работен ден.
(4) Доставката на услугата се извършва на посочения от ползвателите електронен пощенски адрес.

V. ИЗПОЛЗВАНЕ НА https://thebluebirds.org/
Чл. 1. (1) За да използва https://thebluebirds.org/ за сключване на договори за покупко-продажба на услуги Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.
Чл. 2. Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес. Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

VI. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 1. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги в https://thebluebirds.org/.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://thebluebirds.org/.
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
Чл.2. Доставчикът има право:
-да изпраща до Потребителя бюлетини с рекламни съобщения, за получаването на които Потребителят се е абонирал;
– да получи от ползвателите съответните дължими суми за закупените услуги
Чл.3. Доставчикът се задължава да:
– да спазва реда и условията за презаписване за съответен вид услуга по реда и условията, публикувани на https://thebluebirds.org/ и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия
При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Ползвателя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.
Чл.4. Ползвателят има право на:
– да получи поръчана от него услуга на посочения от него електронен пощенски адрес.
Отказ от договора и рекламация
1. Всеки потребител има право да презапише съответната услуга в срок от 14 дни преди датата на извършване на услугата
2. При презаписване на услугата от потребителя е възможно коригиране на цената на услугата в двете посоки – намаляване или увеличаване..