Европейска гражданска инициатива за въвеждане на Безусловен базов доход (ББД) в целия ЕС – 2020

Начало на кампания за набиране на подписи: 25.09.2020 г.  край: 25.03.2022 г.

Графика за ЕС

Европейска гражданска томбола за ББД

На 25 септември ще започне набирането на подписи за подкрепа на Европейската гражданска инициатива, с крайната цел да се установят Безусловни базови доходи в целия Европейски съюз, във всички 27 държави-членки.

По-специално, инициативата призовава Европейската комисия да представи на съответните институции своето предложение за въвеждане на Безусловен базов доход, като същевременно остане в рамките на компетенциите, предоставени на ЕС от Договорите.

Подписалите подкрепят само стартирането на процеса на въвеждане, но не предписват на Комисията как точно трябва да се осъществи въвеждането на Безусловен базов доход.

Ако Гражданската инициатива получи поне един милион подписа за подкрепа и броят на поддръжниците в седем или повече държави от ЕС надвишава съответната национална квота, Европейската комисия трябва да започне работа по изпълнението на предложението на инициативата. След това Комисията може да препоръча на Съвета на ЕС да формулира предложение, свързано с Безусловния базов доход, за общите насоки на икономическите политики на държавите-членки и на Съюза, и да докладва своите констатации на Европейския съвет. Въз основа на заключението на Европейския съвет, Съветът на ЕС може да приеме препоръка, установяваща тези общи насоки.

С участието на около 7% от световното население, тази Европейска гражданска инициатива се счита за най-голямата кампания за Безусловен базов доход в света. Тя ще се проведе в 27 държави-членки на ЕС, на 24 различни официални езика (и на повече от 60 местни езика), като обхваща общо население от около 450 милиона души.

Това е втората Европейска гражданска инициатива за Безусловен базов доход. Първата се проведе през 2013-2014 г., когато получи над 285 000 подписа. Тогава официалната цел не беше постигната, но шест държави – България, Словения, Хърватия, Белгия, Естония и Холандия достигнаха и надминаха своите квоти за подписи, а една – Унгария, беше близо до постигане на тяхната. За новата Европейска гражданска инициатива се очаква много по-голям успех от 1 милион подписа, поради повишаване на осведомеността относно Безусловния базов доход и разширяването на мрежата от поддръжници на ББД. Въвеждане на Безусловни базови доходи (ББД) в целия ЕС е една от първите Европейски граждански инициативи, която използва нова система за събиране на подписи за подкрепа. Наред с други начини, подкрепата вече може да бъде изразена с помощта на електронни средства за идентификация, като например национална лична карта.

Въвеждането на Безусловен базов доход, както се казва в Инициативата, гарантира материалното съществуване на всеки човек и възможността му да участва в обществото като част от неговата икономическа политика, и намалява регионалните различия с цел засилване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в ЕС.

Общите принципи на Безусловния базов доход, които са безусловност, универсалност, индивидуалност и достатъчност за достойно съществуване, са изложени в Приложението към документа, както и разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз и други договори, които въвеждането на Безусловен базов доход ще приложи. Останалото, като например най-добрият избор от многото възможни методи за финансиране или разделението на компетенциите между ЕС и държавите-членки по отношение на детайлите на Безусловния базов доход, ще бъде обект на допълнителни обсъждания, по-специално по време на разискванията в институциите на ЕС.

Както е дефинирано в Приложението, Безусловният базов доход като човешко право и привилегия не зависи от каквото и да е условие, било то задължение за извършване на платена работа, за демонстриране на желание за работа, за участие в общественополезен труд или за действия, свързани със спецификата на пола.

Универсалността означава, че базовият доход се изплаща на всеки, независимо от ресурсите на човека, неговата възраст, произход, социален статус или който и да е друг показател. Базовият доход е индивидуален, като във всеки случай се изплаща само на лица, независимо от семейното им положение, а не на семейства или други институции като цяло.

Сума, превишаваща относителната граница на бедността, съответстваща на поне 60% от средния нетен доход на населението на страната, обикновено се счита за достатъчна за Безусловен базов доход. Авторите на инициативата, обаче, подчертават, че тъй като средният доход е по-нисък (с по-ниска покупателна способност) в страните с по-нисък жизнен стандарт, следва да се вземат предвид и други критерии, като например стойността на потребителска кошница със стоки и услуги.

 

Европейска Гражданска Инициатива за Безусловен Базов Доход 2013 година.

Застанете зад Базовия Доход като Човешко Право!

На 14. януари 2013г., Европейската комисия прие нашата Европейска Гражданска Инициатива, с което започна едногодишна кампания, включваща всички страни от Европейския съюз.

До 14. януари 2014г., трябва да достигнем до 500 милиона граждани в Европейския съюз и да съберем 1 милион подписа в израз на подкрепа с минимум квота от поне 7 страни-членки. Вече 15 страни-членки участват в инициативата.

Ако съберем един милион подписа в израз на подкрепа за Базовия Доход от 500-те милиона жители на Европейския съюз, Европейската комисия ще трябва да проучи внимателно нашата инициатива и да организира публично изслушване в Европейския парламент.

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) е една от големите иновации на Договора от Лисабон, целяща да увеличи директната демокрация в Европейския съюз. Инициативата дава възможност на един милион граждани на ЕС, които по народност са поне от една четвърт от страните членки, да апелират директно към Европейската комисия за предложение за законодателен акт в област, превъзложена от страните членки за управление на ниво ЕС.

Инициаторите на настоящата инициатива, която цели изучаване целесъобразността на Европейска Схема за Базов Доход, подчертават, че Безусловният Базов Доход не заменя социалната държава, но допълва и трансформира същата тази държава от компенсаторна в еманципирана социална държава.

Еманципацията на Безусловния Базов Доход се определя от следните четири критерия:универсален, индивидуален, безусловен, достатъчно висок, за да се осигури достойно съществуване и участие в обществото.

Универсален:

По принцип всеки човек, независимо от възраст, произход, местоживеене, професия и т.н. ще има право да получи това разпределение. Затова заявяваме правото си на гарантиран Безусловен Базов Доход за цяла Европа.

Индивидуален:

Всеки мъж, всяка жена, всяко дете имат право на Базов Доход на индивидуална основа и определено не на база на съжителство или на домакинство. Безусловният Базов Доход ще бъде независим от всякакви обстоятелства: семейно положение, съжителство или конфигурация на домакинството, или от доходите или имуществото на други домакинства или членове на семейството. Това е единственият начин да се гарантира неприкосновеността на личния живот и да се предотврати контрола върху други лица. Той дава възможност на хората да взимат собствени решения.

Безусловен:

Ние считаме, че Базовият Доход е човешко право, което не може да зависи от никакви предварителни условия, независим от задължения като платена работа, участие и полагане на общественополезен труд, или поведение в съответствие с традиционните роли на двата пола. Нито ще бъде предмет на доходи, спестявания или имуществени ограничения.

Достатъчно висок:

Сумата следва да осигури приличен стандарт на живот, който да отговаря на обществените социални и културни стандарти в съответната страна. Тя трябва да предотвратява материалната бедност и да дава възможност на индивида да участва в обществото. Това означава, че нетният доход, най-малко трябва да бъде в рамките на прага на бедността, в съответствие със стандартите на ЕС, което съответства на 60% от така наречения национален еквивалентен медианен нетен доход. Особено в страни, където мнозинството има ниски доходи и следователно средният доход е нисък, трябва да се използва алтернативен показател (например потребителската кошница от стоки) при определянето на размера на Базовия Доход, за да се гарантира достоен живот, материална сигурност и пълноценно участие в обществото.

Related Projects